Všeobecné obchodné podmienky

Ďakujem Vám za návštevu na mojich stránkach, moc ma teší Váš záujem a že Vám na záleží na svojom živote. 

 

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou "VOP") platia pre nákup ebooku (elektronickej knihy) "Únava ako priateľ a spojenec - osloboď svoje nádherne žiarivé JA" (ďalej tiež i len ako "digitálny obsah" alebo "ebook") cez webové rozhranie www.zuzanazrnekova.sk.
 
Nákup ebooku prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvázda a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednanie, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovenia VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky, ktorá s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok www.zuzanazrnekova.sk súvisia.
 
VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte predtým, ako ebook kúpite. Prosím prečítajte si VOP pozorne a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednávaním ebooku. Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že kliknete na tlačidlo "Odoslať", mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehu obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.
Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:
 

Obsah VOP:

  • I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
  • II. Dôležité pojmy (definície)
  • III. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy
  • IV. Cena ebooku a platba
  • V. Dodacie podmienky
  • VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom
  • VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
  • VIII. Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok
  • IX. Vybavovanie sťažnosti, riešenie spotrebiteľských sporov
  • X. Záverečné ustanovenia

 

II. Dôležité pojmy (definície)

 
1. Predávajúci:
Predávajúci je: Zuzana Zrneková - Heartree
IČO: 50 078 704
so sídlom: Colnícka 440/19, 851 10 Bratislava
kontakt: 0903 837 347
adresa pre doručovanie elektronickej pošty: z.zrnekova@icloud.com
 
2. Kupujúci:
Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.zuzanazrnekova.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu a tým kúpi ebook. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikatjúca fyzická osoba - OSVČ alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.
 
3. Spotrebiteľ:
Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Pokiaľ ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, mám zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.
 
4. Spotrebiteľská zmluva:
Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viacej povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, nepoužijú sa ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.
 
5. Zmluva uzatvorená distančným spôsobom:
Je taká Kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená prostredníctvom prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, t.j. je uzatvorená, bez toho aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obchodných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (hlavne náklady na internetové pripojenie a telefonické hovory) si hratíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtované vašim operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Vykonaním objednávky súhlasíte s použitím prostredkov komunikácie na diaľku.
 
6. Rozhodné právne predpisy:
Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide hlavne o zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len OZ) a v prípadoch, kde je Kupujícim spotrebiteľ je to i zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.
 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci objednáva ebook cez webové rozhranie, t.j. cez automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávakového formuláru.
 
POPIS EBOOKU:
Na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkaného ebooku vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Je tu tiež aj podrobný popis bonusov, ktoré sú k ebooku poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúca nie som povinná uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov.
 
OBJEDNANIE EBOOKU:
Pre objednávanie ebooku cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, email, telefónne číslo, u podnikateľov IČO, DIČ a zvolíte spôsob úhrady.
 
Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formuláru a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo: "Odoslať".
 
O obdržaní objednávky vás budem informovať mailom zaslaním na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je posielaná automaticky. Ak nie je potvrdení uvedené, že objednávku prijímam, pošlem vám informáciu o prijatí v nasledujúcom maily. Do okamihu ako je vám doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné telefonicky alebo mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť.
Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.
 
V pochybnostiach vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a v prípade, že sa pravosť objednávky nepodarí overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa nebudem zaoberať.
 
Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujem v elektronickej podobe, nie je prístupná.
 
 

IV. Cena ebooku a platba

 
1. CENA EBOOKU:
Na webovom rozhraní je vždy uvedená i aktuálne platná cena ebooku. Cena je platná po celou dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Pokiaľ je uvedená akčná cena, je spolu s týmto uvedené i za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí. Vzhľadom k charakteru ebooku nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (t.j. predtím ako kliknete na tlačidlo "Odoslať") je preto už konečnou cenou.
 
2. Zjednanou kúpnou cenou je cena uvedená u ebooku v okaminu odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Pokiaľ by došlo k zjavnej chyby pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým, je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie som povinná vám za takúto zjavne chybnou cenu ebook dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany i k úhrade tejto zjavnej chybnej ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v dobe medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kupná cena platná v okaminu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.
 
3. Ak nie je medzi nami vyslovene inak dojednané, som povinná vám ebook dodať až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 
4. SPOSOB PLATBY:
Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
bezhotovostným bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1-2 pracovné dni): pokyny k platbe v podobe zálohovej faktúry, obdržíte v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a ebook čo najskôr dodaný.
bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba sa uskutoční ihneď).
online bankovým prevodom (platba sa prevedie ihneď).
Platobné metódy sú napojedné na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.
 
Prípadné ďalšie spôsoby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami vyslovene dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách.
 
5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY:
V prípade bezhotovostného prevodu je kupná cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná čiastia pripísaná na môj bankový účet.
 
O prijatí platby vám vystavím doklad o prijatej platbe, ktorý u online platobných metód obdržíte obratom po prevedení platby, v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní od prijatia platby.
 
Ebook nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.
 

V. Dodacie podmienky

 
1. SPôSOB DODANIA EBOOKU:
Ebook vo formáte .pdf bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na vami uvedenú elektronickú adresu ako príloha emailové správy alebo zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorú je obsah možné stiahnúť či otvoriť.
 
2. DODACIA LEHOTA:
Dĺžka dodacej lehoty závisí na zvolenom spôsobe platby. Ak je platba prevádzaná bežným bankovým prevodom, bude ebook dodaný najneskôr do 3 pracovných dní potom, keď bude platba pripísaná na môj bankový účet. U platby online platobnou kartou alebo rychlým online prevodom bude ebook dodaný obratom po prevedení platby.
 
3. NÁKLADY NA DOPRAVU:
S ohľadom na charakter produktu (ebooku) nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.
 
4. Po dodaní ebooku si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
 
5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a asoftwarové vybavenie umožňujúce hlavne pracovať s dokumentami vo formáte .pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP)
 

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom

 
1. Digitálny obsah (ebook) zasielam len vám, ako Kupujúcim, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte pdf. Obsah stiahnete v internetovom prehliadč, pokiaľ bol dodaný formou zaslania odkazu na webovou stránku. Pre stiahnutí ebooku je potrebné, aby ste boli pripojený k internetovej sieti s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vašeho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 
2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitie ďalšími osobami. Ebook slúži len k vzdelávacím účelom a informačným účelom a je vytvorený s využítím mojich znalostí a skúseností. Jedná sa o návody a doporučenia a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Nezodpovedám za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a doporučení uvedených v ebooku.
 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 
1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej distančným spôsobom spravidla odstúpiť bez uvedenia dôvodov v 14 dennej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pretože mi však maximálne záleží na vašej spokojnosti, poskytujem nad rámec zákonných povinností granciu spokojnosti. V lehote do 30 dní máte možnosť od uzatvorenia Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov, pokiaľ ebook nesplní vaše očakávanie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. V takomto prípade ma prosím o uplatnení garancie spokojnosti informujte elektronicky na z.zrnekova@icloud.com alebo písomne na adresu uvedenú v úvode týchto VOP. V informácii uveďže, že využívate právo v 30 dennej lehote odstúpiť od Kúpnej zmluvy v rámci garancie spokojnosti a priložte prosím pokiaľ možno i doklad o kúpe ebooku alebo mi oznámte aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký ebook ste si zakúpili. Odstúpiť (využíť garanciu spokojnosti) je možné jednoducho aj vyplnením formuláru, ktorý nájdete tu. V prípade použitia vzorového formuláru vám bez zbytočného odkladu potvrdím jeho prijatie. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať.
 
2. Uplatnenie garancie spokojnosti formou podľa predchádzajúceho odseku v 30 dennej lehote znamená, že musí byť odstúpenie od Kúpnej zmluvy odoslané mailom na z.zrnekova@icloud.com alebo odoslané poštou na moju adresu uvedenú v čl. II. ods. 1 VOP.
 
3. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť i v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, hlavne však v prípade vadného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, hlavne v prípade, keď došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušeniu autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom.
 
Pokiaľ by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 10 dní po splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší.
 
4. Ak je vám spoločne s ebookom poskytnutý darček, bonus, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinný mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú posielané alebo sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.
 

VIII. Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok

 
1. Práva vznikajúce z vadného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 
2. Ako predávajúca vám zodpovedám, že ebook pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6-tich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že ebook bol vadný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedám i za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá predstavuje 24 mesiacov od prevztatia ebooku.
 
3. V prípade výskytu vady, ktorú nie je možné odstrániť alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskytu väčšieho počtu vád, máte právo požadovať výmenu ebooku za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte právo na dodanie nového ebooku bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať i v prípade, že by som nebola schopná vám nový ebook bez vád dodať, rovnako tak i v prípade, že by som nezjednala nápravu v primeranej dobe, alebo že by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné obtiaže. Vzhľadom k charakteru ebooku prichádza v úvahu ako vaka nedostupnosť časti obsahu, popríprade chýbajúca alebo nečitateľná časť.
 
4. Práva z vadného plnenia vám nenáležia, pokiaľ by ste pred prevzatím ebooku vedeli, že ebook má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním alebo uložením ebooku.
 
5. Pokiaľ vám nebol ebook dodaný v dodacej lehote, prosím skontrolujte najskôr zložky "hromadná pošta" alebo spam. Pokiaľ ani tam ebook nenájdete, uplatnite reklámáciu podľa nasledujúceho odseku.
 
6. Reklamáciu u mňa uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na elektronickú adresu: z.zrnekova@icloud.com, alebo poslať písomne na adresu uvedenú v čl. II VOP. Uvítam, pokiaľ k reklamácii priložíte i faktúru či iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa vyslovene nedohodneme inak. O uplatnení a vybavaní reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie, ak ste spotrebiteľ.
 
 

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 
Ak máte k uzatvorenej zmluve, jej plneniu či k mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese: z.zrnekova@icloud.com
Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad pre ochranu osobných údajov.
Pokiaľ medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie.
 
V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. či predávajúci odpovie na žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 
Orgán dozoru:
 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27   

 
 

X. Záverečné ustanovenia

 
1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúcich.
2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní.
3. Vezmite prosím na vedomie, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.
4. Tieto VOP sú účinné od 01.07.2018.